Algemene voorwaarden

Lesgeldtarieven

Bedragen zijn op jaarbasis. Het jaar loopt van 1 augustus/september t/m 31 juli. Tariefswijzigingen gaan in op 1 augustus/september. De leerling wordt voor 15 mei schriftelijk op de hoogte gesteld van de tarieven voor het daaropvolgende jaar.

Betaling

Betaling geschiedt vooraf. U heeft de keus uit: – 3 gelijke termijnen per jaar (nota in september, januari en april) of – 1 nota per jaar (nota in september).
Alleen bij inschrijving vóór 24 september en betaling van het gehele bedrag vóór 30 september, heeft u recht op een korting van 2% op het lesgeld. Deze korting geldt niet voor een knipkaart en ook niet voor leerlingen die later in het cursusjaar instromen en het dan verschuldigde bedrag toch ineens betalen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn volgt een aanbieding van een nota, verhoogd met incassokosten. Bij niet betaling komen ook buitengerechtelijke kosten voor rekening van de debiteur.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door middel van een lesovereenkomst. De overeenkomst geldt van 1 september t/m 31 juli (tussentijdse inschrijving is mogelijk).

Opzegging

Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door middel van invulling van een uitschrijfformulier, uiterlijk op 1 juni. Deze zijn via de docent verkrijgbaar. Na deze datum wordt de overeenkomst geacht het volgende cursusjaar door te lopen. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing naar een woonplaats buiten de regio. MuziekPunt is een samenwerkingsverband van zelfstandige docenten. Leerlingen van MuziekPunt sluiten een lesovereenkomst af met een docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij vragen en/of problemen dient u dan ook in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende docent.

Vakantie

De vakanties staan vermeld in de nieuwsbrief en op deze website, onder agenda.

Lesverzuim
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Ziekte docent

Ziekte van de docent heeft tot gevolg dat de les vervalt. Bij langdurige ziekte van de docent zal deze trachten voor vervanging te zorgen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen in een cursusjaar uitvallen, zal creditering over de meer dan 4 niet gegeven lessen plaatsvinden na afloop van het cursusjaar.

AVG-protocol

MuziekPunt heeft op 25 mei 2018 een AVG-protocol samengesteld. In het AVG-Protocol kunt u lezen hoe MuziekPunt als bestuur / docenten hieraan gehoor geeft. Bekijk het AVG-Protocol hier.